Вписване на заличаване на ЕООД при ликвидация - адв. Даниел Тунчев
15926
post-template-default,single,single-post,postid-15926,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Вписване на заличаване на ЕООД при ликвидация

Вписване на заличаване на ЕООД при ликвидация

Коментар на адв. Даниел Тунчев

Началото на процедурата е свързано с подаване на заявление по образец за прекратяване на търговското дружество. Заявлението трябва да е придружено с допълнителни документи и декларации. Преди да бъде подадено самото заявление е необходимо да бъде уведомена съответната ТД на НАП по реда на чл. 77 от ДОПК, органите на която следва да издадат удостоверение, което е един от необходимите документи за вписване на прекратяването в Търговския регистър.

Важна част от процедурата и задължително условие за извършване на прекратяването на дружеството е да бъде взето решение за прекратяване на дейността, което решение се взема на общото събрание на съдружниците, респ. от едноличния собственик на капитала на дружеството. Трябва да бъде взето и решение за назначаване на ликвидатор или ликвидатори на дружеството, като може да бъде избран управителя или друго лице, или дори някой от съдружниците. Това е може би най-важното решение в цялата процедура, тъй като ликвидаторът/ликвидаторите са лицата, които представляват дружеството.

Освен това, важно е да бъде обявена в търговския регистър покана до кредиторите на дружеството, с която последните се уведомяват за извършваното прекратяване и се канят да предявят своите вземания към дружеството.

Следващият етап от процедурата по ликвидация на търговското дружество, по своето същество представлява довършване /вече от ликвидаторите, тъй като те представляват дружеството/ на текущите сделки на дружеството, изпълнение на поетите задължения и събиране на вземанията на дружеството. След като се изчерпи тази дейност и са изпълнени всички задължения на дружеството, останалото имущество може да се разпредели между съдружниците. Минимално установения срок в закона за провеждане на процедурата по ликвидация е 6 месеца, като може да бъде определен и по-дълъг срок.

Специфичен момент в описаната процедура е подаването на заявление – декларация до НОИ, като има различия в процедурата в зависимост от това дали през периода на съществуване на дружеството е имало наети лица или не. Когато в дружеството е имало наети лица, то следва да се осъществи процедура по предаване на трудовите договори и разплащателните ведомости в ТП на НОИ, което се обективира в приемо-предавателен протокол.

В края на процедурата, след като е вписано прекратяването и е осъществена ликвидацията, се преминава към вписване на самото заличаване на фирмата от търговския регистър. Отново се подава заявление до Търговския регистър от ликвидаторите на дружеството. Към заявлението се прилагат и всички документи, установяващи поканата до кредиторите, доказателства, че са уведомени известните кредитори, както и разпределителен баланс на имуществото на дружеството.

След като бъде извършено вписването се слага край на съществуването на фирмата.

 

Вписване на заличаването на ООД / ЕООД в Търговския регистър

Вписването на заличаването в Търговския регистър се осъществява от ликвидатора (той е задълженото лице за вписването). В срок от 7 дни, преди да бъде отправено до Агенцията по вписванията искане за заличаване, следва да се уведоми съответната териториална дирекция на НАП, съгласно чл. 77 от ДОПК. Заявлението за заличаване може да се подаде до което и да е от териториалните звена на Агенцията по вписванията, както и по електронен път.

За вписване на заличаването на ООД / ЕООД се подават следните документи:
– Заявление за заличаване на дружеството по образец А4;
– Разпределителен баланс на имуществото между съдружниците;
– Доказателства, че са уведомени известните кредитори на дружеството;
– Доказателства, че дължимите суми към уведомени кредитори, непредявили вземането си, са вложени в банка на тяхно име – чл. 272, ал. 2 от ТЗ;
– Доказателства, удостоверяващи даването на обезпечение при наличието на спорно задължение на дружеството – чл. 272, ал. 3 от ТЗ;
– Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал. 5 от ЗТР;
– Документ за внесена държавна такса.

 

Регистърно производство

Вписването на заявените обстоятелства се извършва въз основа на подаденото заявление по образец. Служител на ТР проверява дали са изпълнени изискванията на чл. 21 от ЗТР, като вписването се извършва, ако са изпълнение всички законови изисквания. Ако заявлението притежава недостатъци се постановява мотивиран отказ. Отказът се връчва на заявителя незабавно по реда на ГПК. Възможно е уведомяването да се извърши и по електронен път, когато заявителят е поискал това в заявлението си. Този отказ подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на дружеството в седемдневен срок от връчването му. Жалбата следва да се подаде чрез Агенцията по вписванията, която я препраща към съда заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към заявлението. Решението на съда подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

При отказ и при неизвършване на исканото вписване, заличаване или обявяване в съответния срок по чл. 19 от ЗТР заявителят може да подаде ново заявление за вписване/заличаване на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. Като в този случай, за да избегне нов отказ, заявителят трябва само да направи необходимите промени в представените пред Агенцията документи, така че те да отговарят на нормативните изисквания или да представи документи, пропуснати към първоначалното заявление.

Лице, което е задължено, но не поиска в определения срок вписване или не представи предвидените в Търговския закон или ЗТР документи или подписи, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лева. Редът за установяване на нарушенията и налагането на глобите е визиран в чл. 41, ал. 1 от ЗТР. Процедурата по установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления е регламентирана в Закона за административните нарушения и наказания. Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глоби в същия размер, посочен в чл. 40 от ЗТР, всеки месец до извършване на действията.

Адв. Даниел Тунчев