Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, в процедурата по прехвърляне на дружествени дялове? - адв. Даниел Тунчев
15919
post-template-default,single,single-post,postid-15919,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, в процедурата по прехвърляне на дружествени дялове?

Как се доказва липсата на неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, в процедурата по прехвърляне на дружествени дялове?

Във връзка с постъпилите въпроси по отношение на изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял моля да имате предвид, че обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, се доказва от работодателя с удостоверяване по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.

Указанието е по препоръка на Министерство на правосъдието, във връзка с празнотата в текста на Закона по отношение удостоверяването на описаното по-горе обстоятелство за допускане на вписване при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял и ще се прилага до приемане на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти.

Указанията от Министерството на правосъдието са, че липсата на трудови задължения и обезщетения се доказва с декларация на управителя на дружеството, а за осигуровки с удостоверение от НАП по чл. 87 от ДОПК.

За пълнота, бихте могли да приложите Уведомление по чл. 129, ал. 1 от ТЗ, както и молба – обяснение.

Редът за вписване на промени на обстоятелства по партидата на търговските дружества остава непроменен. Депозира се заявление А 4 – при ООД (образец, на което можете да намерите в сайта на Търговския регистър към Агенцията по вписванията), ведно с изискуемите приложения към него като: решение на общото събрание на съдружниците, протоколи за проведените общи събрания, молба за продажба на дялове, договор за продажба на дружествени дялове и декларации. Обръщаме внимание, че за някои от изброените документи е необходима нотариална заверка на съдържанието и подписите.

За повече информация, можете да се обърнете на посочените връзки за контакт.

Източник: Агенцията по вписванията
http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/za-potrebitelite-na-trgovskiya-registr-i-registra-/